Hizmetler

 
Teknoloji; bilim, felsefe ve mühendislik alanları ile sıkı bir alışverişi olan insan faaliyetidir. Mühendislik tarihi, mühendisin çalışma alanı olan teknoloji tarihi ile mühendislik mesleğinin tarihinden oluşur. “ Mühendis” teknoloji denen insan faaliyetini yaratan ve onu insanlığın gelişmesi, refah içinde yaşaması için uygulayan insandır. Mühendislik bilim ve matematiksel ilkeleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır. Mühendis, beceri ve kuramsal bilgi alanlarının örtüştüğü yerde durur. Mühendislik bilgisi, beceri ve kuramsal bilginin sentezidir. Sorunları çözüm olanaklarıyla görebilen, hangi bilgiyi nerede nasıl kullanacağını bilen; amacına varmak için en uygun olanakları, en akılcı, en ekonomik, en verimli biçimde etik değerler çerçevesinde kullanabilen insandır. ”Mühendisçe düşünmek”, “mühendisçe bakmak”, “mühendis gibi anlamak” deyimleri mühendise özgü bir bilgi ve beceri alanının işaretlerini veren sözlerdir. Mühendis, toplumun güvenlik, sağlık ve refahını en üstte gözetir ve gelişmeyi sürdürülebilir hale getirmek için gereken koşulları mesleki bir görev sayar. Gelecekte teknolojinin gelişim hızının ivmesi büyüyecektir. Bu teknolojiyi yaratan ve uygulayan mühendis toplumun yapısını belirleyecektir. Mühendisin bu bilinçle hizmet sunması gerekmektedir. OPTİM hizmet felsefesini bu doğrultuda geliştirmektedir.
 
OPTİM'in faaliyet alanları:
 
Ulaşım Altyapı ve Üstyapı Projeleri, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
- Kentiçi ulaşım etütleri, ulaşım master planları ve fizibilite etütleri
- Raylı toplu taşıma sistemleri
- Demiryolları
- Otoyollar
- Karayolları
- Havalimanları ve limanlar
 
Mühendislik Yapıları, Etüt, Proje ve Müşavirlik Hizmetleri
- Katlı kavşaklar ve koridor düzenlemeleri
- Büyük sanat yapıları (Viyadükler, Tüneller, Köprüler, Üstgeçitler, Altgeçitler)
- Küçük sanat yapıları (Menfezler, Menholler, Drenaj kanalları)
 
Bina Projeleri, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
- Sağlık yapıları
- Eğitim ve yurt binaları
- Alışveriş mekanları
- Ofis binaları
- Özellikli yapılar
- Spor kompleksleri
 
Çevre Mühendisliği ve Altyapı Projeleri, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
- ÇED
- Çevre sağlığı projeleri
- Arıtma tesisleri
- İsale hatları
- İçme ve kullanım suyu temin ve dağıtımı
- Altyapı etüd,röleve ve haritacılık işleri
 
Enerji Verimliliği Projeleri
- Binalarda enerji verimliliği 
- Yenilenebilir kaynaklar
- Yeşil bina sertifikasyon temini